> Regulamin konkursu GoPro Extreme Sports

Regulamin konkursu GoPro Extreme Sports

Regulamin konkursu
GoPro Extreme Sports

§1 Organizator

Organizatorem konkursu jest: firma Mayfly Sp. z o.o., ul. Pasteura 4/6 m. 54, 02-093 Warszawa, tel.: +48 (22) 822 90 96, 507 109 266, e-mail: michal_kosinski@mayfly.pl, www.mayfly.pl

§2 Cele

Upowszechnianie i popularyzowanie zainteresowań sportami ekstremalnymi.

§3 Zasady udziału w konkursie

1. Temat filmu, cztery kategorie do wyboru: Motocykle, Narty/Snowboard, Wspinaczka, Nurkowanie. Technika     dowolna. Filmy mogą być kolorowe i czarno-białe, animowane i dokumentalne, fabularne czy muzyczne. Forma jest dowolna. Filmy mają pokazywać pasję uczestników albo relacjonować wyczyny.
2. Czas trwania filmu/ów zgłoszonych na konkurs od 1 minuty do 20 minut, przekroczenie tego czasu zdyskwalifikuje prezentację.
3. Termin nadsyłania prezentacji do 16 listopada 2012 roku.
5. Prezentacje należy dostarczyć w formie cyfrowej na płycie CD/DVD do siedziby firmy (adres podany w pkt. 1), bądź wysłać na e-mail: michal_kosinski@mayfly.pl
6. Filmy, których organizator nie będzie miał możliwości technicznych prawidłowo odtworzyć nie będą oceniane.
7. Prezentacje muszą być podpisane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację.
8. Do prezentacji należy dołączyć prawidłowo wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.

§4 Głosowanie

1. Na wyniki konkursu składać się będzie ocena Jury powołanego przez Organizatora.
2. Zarówno głosowanie i obrady Jury odbędą się podczas II SPORTS FILM FESTIVAL.

§6 Ogłoszenie wyników

1. Pokaz wszystkich filmów odbędzie się podczas II SPORTS FILM FESTIVAL w klubach festiwalowych. Głosowanie, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród Laureatom nastąpi ostatniego dnia festiwalu 2 grudnia 2012 w Warszawie w kinie festiwalowym. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu.

§7 Nagrody

1. Jury powołane przez organizatora przyznaje nagrody.
2. Konkurs przewiduje przyznanie Nagrody Głównej. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo nie rozstrzygania konkursu lub innego podziału nagród.

§8 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych autora w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów związanych z konkursem oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prezentacji: obrazu i dźwięku.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego i wielokrotnego wykorzystywania filmu w akcjach promujących wydarzenie, jakim jest II SPORTS FILM FESTIVAL.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.
4. Niniejszy regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.festival.360stopni.org w zakładce Filmy – Zgłoszenia.
5. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 507 109 266 lub e-mail: michal_kosinski@mayfly.pl

Dodaj komentarz

*

honor_patr_pol_outlPKOl_napis_l_historyczne
eco-cargo-pro
zagle